Nhân rộng mô hình, công trình ý nghĩa về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Nguồn: Trung tâm Tin tức