Mỹ nhân vào bếp - Tập 99

Trợ lý của Lâm được Diệu Nhi mời đến nhà ở, Sĩ Thanh nằng nặc đòi anh chàng ở cùng phòng với mình để chia tiền. Liệu sau bữa tối với món Cút quay, Phong có đưa ra được sự lựa chọn đúng đắn không?
Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7