Kiểm tra, giám sát là "Thanh bảo kiếm" của Đảng

Bài viết "Kiểm tra, giám sát là "Thanh bảo kiếm" để chữa lành các vết thương" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó công tác kiểm tra giám sát phải đi đầu.

Nguồn: Trung tâm Tin tức