Kế hoạch triển khai Chương trình Chuyển đổi số của TP.HCM năm 2024

UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của TP.HCM” và Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh” năm 2024.

Theo đó, năm 2024, Thành phố tập trung công tác chuyển đổi số gắn với Chủ đề năm 2024 của Thành phố là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” và phù hợp định hướng chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo (AI), trợ lý ảo để giảm tải và tăng năng suất, chất lượng cho cán bộ, công chức tạo ra động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Cụ thể, 4 ưu tiên chính của chuyển đổi số quốc gia trong năm 2024 gồm có: Ưu tiên phát triển dữ liệu số, đây là yếu tố sản xuất then chốt trong sự phát triển của nền kinh tế số; Ưu tiên quản trị số, đảm bảo cho sự phát triển nhanh chóng và lành mạnh của nền kinh tế số; Ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, đây sẽ là ngành công nghiệp chủ đạo cung cấp công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, nội dung số cho phát triển kinh tế số; Ưu tiên số hóa các ngành kinh tế gắn với tăng năng suất lao động xã hội, sản lượng, quản lý và đổi mới sáng tạo - đây là mặt trận chính cho sự phát triển của nền kinh tế số, mở ra không gian phát triển mới.

HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU

1. Chỉ tiêu theo Chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố

- Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh.

- 100% hạ tầng CNTT được rà soát, nâng cấp, đảm bảo liên thông kết nối từ Thành phố đến cấp huyện và phường xã thị trấn;

- Đóng góp của kinh tế số trong GRDP Thành phố đạt 22%.

2. Chỉ tiêu về Chính quyền số:

- 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia;

- 100% Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện (sau đây gọi tắt là UBND quận - huyện), Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết TTHC; 100% đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực giáo dục, y tế ứng dụng thanh toán điện tử trong cung ứng dịch vụ.

- 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử trừ các văn bản có chứa bí mật nhà nước.

- 100% các đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sử dụng chữ ký số trong thực hiện nhiệm vụ trên môi trường điện tử, giải quyết hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính.

- 100% hệ thống báo cáo của Thành phố được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử côngvụ trong trao đổi công việc theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2011.

- Tỷ lệ số hóa kết quả và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban - ngành Thành phố, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 70%, 60%, 55%.

- Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt từ 60% trở lên.

3. Chỉ tiêu về Kinh tế số và xã hội số:

- Tỷ trọng kỉnh tế số đạt 25% GRDP;

- Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%;

- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%;

- Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%;

- Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 85%;

- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%;

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%;

- Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 90%;

- Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt trên 30%;

- Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%;

- Tỷ lệ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 80%.

- Đảm bảo mỗi người dân có một danh tính số, một chữ ký số cá nhân, một tài khoản dịch vụ công trực tuyến, một tài khoản thanh toán số (người dân trưởng thành), có kỹ năng số và có phần mềm bảo vệ an toàn thông tin mạng cơ bản.

4. Chỉ tiêu về An toàn an ninh thông tin:

- Tỷ lệ hệ thống thông tin cấp độ của Thành phố Hồ Chí Minh được phân loại và thực hiện bảo vệ theo cấp độ đạt 100%.

- Tỷ lệ hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt đạt 90%.

- Tỷ lệ máy chủ, máy trạm trong cơ quan nhà nước cài đặt phòng, chống mã độc và chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đạt 100%.

- Tỷ lệ IP botnet trong cơ quan nhà nước được phát hiện, cảnh báo và xử lý, loại bỏ mã độc đạt 100%.

- Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước được giám sát trực tiếp và kết nối chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đạt 100%.

- Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đã được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đạt 100%.

- Tỷ lệ các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước có phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng đạt 100%.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024; Tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình hay về chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Truyền thông, hướng dẫn, tiếp nhận và phản hồi ý kiến góp ý người dân các kế hoạch và sản phẩm chuyển đổi số Thành phố.

Vận hành hiệu quả Cổng thông tin Chuyển đổi số của Thành phố. Tích cực tham gia vào kênh truyền thông “Chuyển đổi số Quốc gia” cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số Thành phố; Tiếp tục xây dựng chương trình truyền thông trên các báo, đài để thực hiện tuyên truyền kết quả triển khai chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo, … của Thành phố. Triển khai bộ nhận diện Hệ thống thông tin Chính quyền số Thành phố.

Cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng, hoàn thiện các quy định phục vụ triển khai Chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố phục vụ công tác thu thập, tạo lập, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu mở; Xây dựng và ban hành các quy định, quy chế, chính sách phục vụ triển khai chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng hoạt động thực thi công vụ trên môi trường số; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử; tập trung rà soát, sửa đổi chính sách thuộc thẩm quyền của Thành phố, đồng bộ với Luật Giao dịch điện tử.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) hệ thống Chính quyền điện tử từ Thành phố đến phường xã, thị trấn đảm bảo liên thông kết nối thông suốt, an toàn thông tin theo mô hình thống nhất; Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030. Triển khai mạng viễn thông băng rộng cho đô thị thông minh Thành phố Hồ Chí Minh. Phát triển các hạ tầng trung tâm dữ liệu, trung tâm dữ liệu dự phòng, hạ tầng điện toán đám mây; hạ tầng mạng viễn thông, internet băng thông rộng, phủ sóng đến từng khu phố, ấp không có vùng lõm sóng. Triển khai lộ trình ngừng sử dụng công nghệ di động 2G (thế hệ cũ) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tận dụng tối đa lợi thế mạng 5G khi được thương mại hóa, tìm ra những ứng dụng mới, đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động đổi mới và thúc đẩy, tạo phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ các dịch vụ viễn thông cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người dân trưởng thành có một điện thoại thông minh. Mỗi hộ gia đình có khả năng tiếp cận một đường Internet cáp quang băng rộng.

Phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tiếp tục tập trung vào 3 nhóm dữ liệu: (1) Nhóm dữ liệu phục vụ quản lý đất đai - đô thị: dữ liệu đất đai, quy hoạch, xây dựng, giao thông,…(2) Nhóm dữ liệu liên quan đến thông tin của người dân: dữ liệu y tế, giáo dục, an sinh xã hội, văn hóa, du lịch, …(3) Nhóm dữ liệu về phát triển tài chính - doanh nghiệp: dữ liệu về thu chi ngân sách, thuế, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể...Triển khai các Hệ thống thông tin chuyên ngành nhằm đảm bảo dữ liệu được cập nhật, duy trì liên tục.

Triển khai cung cấp dữ liệu mở thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu. Tập trung các dữ liệu về cải cách hành chính, dự án đầu tư công, quy hoạch đô thị, trường học, bệnh viện, giao thông, môi trường, an toàn công cộng, kinh tế, xã hội, sự kiện văn hóa thể thao, công trình công cộng. Vận hành, khai thác hiệu quả Cổng dữ liệu, Cổng Bản đồ số Thành phố.

Tiếp tục số hóa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính gắn với định danh công dân theo Đề án 06, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có trong Kho dữ liệu điện tử trực tuyến của người dân, tổ chức. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có ký số hợp lệ được chấp nhận như giấy tờ chính thức theo quy định của pháp luật; Số hóa tài liệu lưu trữ cơ quan song song với việc xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, làm giàu Kho dữ liệu điện tử trực tuyến của người dân, tổ chức.

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện HCM LGSP đảm bảo nhiệm vụ kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Quốc gia (NDXP); liên thông kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trên địa bàn thành phố phục vụ công tác tác nghiệp và chỉ đạo điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công. Triển khai, vận hành Nền tảng số hoá, lưu trữ và khai thác dữ liệu của Thành phố; Tập trung triển khai ứng dụng Nền tảng Trợ lý ảo thuộc 3 nhóm: Trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức; Trợ lý ảo hỗ trợ rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Trợ lý ảo phục vụ người dân.

Tiếp tục vận hành, hoàn thiện Nền tảng tổng hợp, báo cáo Kinh tế - Xã hội. Tập trung triển khai hệ thống theo dõi theo bộ chỉ số quản trị điều hành Kinh tế - Xã hội Thành phố các cấp, các ngành trên quy mô toàn Thành phố; Triển khai Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung Thành phố gắn liền với hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước và việc giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội thực tiễn; tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu để tạo ra các giá trị mới phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số.

Đẩy mạnh phát triển các hệ thống thông tin địa lý GIS trên nền tảng Bản đồ số Thành phố. Triển khai kết nối Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với Bản đồ số Thành phố và mở rộng ứng dụng, khai thác, sử dụng dữ liệu địa chỉ số. Triển khai đào tạo nhân lực số trong cơ sở giáo dục đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng kho học liệu số dùng chung phục vụ chuyển đổi số Ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh miền Đông Nam bộ. Xây dựng khung năng lực số dành cho học sinh phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số để thực hiện các nhiệm vụ được giao; kỹ năng ứng dụng công nghệ số và an toàn thông tin; trong đó đặc biệt chú trọng tới bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm về chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Triển khai tập huấn kỹ năng số cho người dân. Tiếp tục thiết lập, triển khai hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân các kỹ năng số cơ bản, thiết yếu sử dụng các nền tảng số. Tích cực tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hoàn thành việc rà soát, lập, phê duyệt và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Thành phố. Thực hiện rà soát, bóc tách mã độc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố. Thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo quy định. Triển khai kế hoạch về ứng phó sự cố; các hoạt động của đội ứng cứ sự cố, tham gia tích cực vào hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

Tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Thành phố. Tổ chức Hội nghị, hội thảo về an toàn thông tin Thành phố. Tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng về công tác đảm bảo an toàn thông tin cho nhân sự chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Thành phố. Thường xuyên thực hiện tuyên truyền, cảnh báo về công tác an toàn thông tin cho người dân và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh việc số hóa và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian xử lý trên môi trường số, nâng cao chất lượng và số lượng dịch vụ công toàn trình, thủ tục hành chính không giấy tờ. Ưu tiên thiết kế lại giao diện, trải nghiệm của người dùng với các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, nhiều người dùng. Đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Triển khai các Hệ thống chuyên ngành gắn với Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung đưa vào vận hành Hệ thống thông tin Quản lý Đất đai và Cấp phép xây dựng là 2 lĩnh vực có số lượng hồ sơ lớn, phức tạp, ảnh hưởng nhu cầu Người dân nhiều nhất. Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống Quản trị thực thi Thành phố trên nền tảng số phục vụ điều hành kinh tế - xã hội của Thành phố trên sở khai thác dữ liệu số. Tích hợp các hệ thống thông tin ngành, lĩnh vực đảm bảo liên thông, cung cấp, khai thác dữ liệu phục vụ điều hành kinh tế - xã hội Thành phố theo thời gian thực. Tập trung tích hợp Hệ thống tổng hợp, báo cáo kinh tế - xã hội; Hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp (Cổng thông tin 1022); Hệ thống theo dõi mức độ Chuyển đổi số của các sở, ngành, địa phương; Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo UBND Thành phố; Hệ thống giải quyết Thủ tục hành chính; Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo của Thành phố; Hệ thống quản lý đầu tư công; Hệ thống quản lý hoạt động khu phố, ấp.

Ra mắt ứng dụng Công dân Thành phố trên di động nhằm giúp người dân giao dịch với chính quyền Thành phố hiệu quả, thuận tiện, đơn giản. Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Thành phố thành kênh cung cấp thông tin thống nhất, tập trung của các cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng...Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các mô hình điểm Đề án 06. Phát huy hiệu quả hoạt động Tổ chuyển đổi số cộng đồng triển khai phổ cập chuyển đổi số đến từng ngõ, từng nhà người dân, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu: Mỗi người dân có một danh tính số. Tuyên truyền, thúc đẩy người dân thiết lập tài khoản VNeID, đặc biệt là định danh mức độ 2. Lập danh sách các hệ thống thông tin phục vụ người dân; tích hợp sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập, sử dụng dịch vụ số; Mỗi người dân trưởng thành có một tài khoản thanh toán số. Phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng tiếp tục làm thẻ, ví điện tử cho người dân. Tuyên truyền, khuyến khích các cửa hàng, cửa hiệu, bệnh viện, trường học hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt. Có các chính sách ưu đãi cho hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Triển khai phong trào phường xã, khu phố ấp số không dùng tiền mặt và các sáng kiến thúc đẩy thanh toán số khác; Mỗi người dân trưởng thành có một tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Phổ cập nhanh tài khoản định danh và xác thực điện tử, thông qua đó, phổ cập tài khoản dịch vụ công trực tuyến; Mỗi người dân trưởng thành có một chữ ký số cá nhân; Mỗi người dân được đảm bảo an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản....

Sỹ Thành