Hơn 1 triệu học sinh nghỉ học để phòng tránh bão Noru

Các địa phương Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã cho hơn 1 triệu học sinh nghỉ học để phòng tránh bão Noru.

Nguồn: Trung tâm Tin tức