Hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong đạo đức công vụ

Với nhiều đề án và chương trình hành động cụ thể, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” đến nay từng bước định hình, với những công trình, thiết chế văn hóa tinh thần gắn liền với đặc trưng của Thành phố mang tên Bác kính yêu.

 
Thành ủy TP.HCM