Đưa số hóa vào mô hình xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Đến nay, có hơn 2.900 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn, được các đơn vị, địa phương xây dựng với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp với đơn vị, đặc biệt là thông qua mô hình số hóa để tiếp cận, phục vụ đông đảo người dân.

 

Thành ủy TP.HCM