Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là công trình được Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 6 thực hiện xuyên suốt trong năm 2022. Qua 54 cuộc triển lãm lưu động trên toàn địa quận, đơn vị luôn chủ động cập nhật, đổi mới về nội dung, hình thức triển lãm.

 
 
Thành ủy TP.HCM