Bàn giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người TP.HCM trong giai đoạn hiện nay

Cụm thi đua 1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề Giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người TP.HCM trong giai đoạn hiện nay.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo cụm thi đua 1 (Quận 1, 3, 5, 10, quận Tân Bình và TP Thủ Đức).

Báo cáo đề dẫn “Giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người TP.HCM trong giai đoạn hiện nay”, đồng chí Trịnh Minh Tài, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức nhìn nhận, Ban Tuyên giáo các đơn vị cụm thi đua 1 đã tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ TP Thủ Đức, các quận đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện nhiều nội dung hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng rất nhiệt tình, sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đông đảo nhân dân, đã góp phần tô đậm thêm những nét đẹp văn hóa, đặc sắc của TP.HCM và của các đơn vị trong cụm thi đua 1.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh được tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Tính đến nay, trên địa bàn 6 đơn vị, đã tổ chức ra mắt 978 không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa đạng, phong phú, mang đậm nét đặc trưng riêng của từng cơ quan, đơn vị.

Một số giải pháp được đề ra trong thời gian tới, đó là tiếp tục xác định phát triển văn hóa và xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển văn hóa và xây dựng con người gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; phát huy năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong việc phát triển văn hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tôn trọng pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh, nhân ái, nghĩa tình theo truyền thống văn hóa dân tộc. Trong đó, tập trung phát triển toàn diện và đồng bộ về văn hóa, đời sống văn hóa, các thiết chế văn hóa; tiếp tục chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong các tổ chức chính trị, kinh tế, giáo dục…

Tại hội nghị, ban tuyên giáo các đơn vị trong cụm 1 đã chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả, tạo được sự lan tỏa trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị, các cấp ủy đảng tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò văn hóa, phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho TP.HCM phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nếp sống và văn hóa ứng xử nơi công cộng; tiếp tục thực hiện và lan tỏa chủ trương của Đảng bộ TP.HCM về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh để làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa của đảng viên và nhân dân thành phố mang tên Bác.

Đồng chí Lê Hồng Sơn cũng đặc biệt lưu ý, cấp ủy đảng tiếp tục đề cao tính nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời, chú trọng tập trung nhiều hơn nữa trong xây dựng văn hóa trên không gian mạng, đây là môi trường rộng, tác động nhanh và mạnh trong đời sống hiện nay.

Sỹ Thành (Theo thanhuytphcm.vn)