Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 281

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 281

Đào Duy Thiện Bảo: 20 năm kinh nghiệm tổ chức, sản xuất sự kiện

https://www.youtube.com/embed/UdJFd_8Txbw
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 280

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 280

Nguyễn Ngọc Sơn - Tiếng Anh là một lợi thế!

https://www.youtube.com/embed/4P7XVKjMNs4
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 279

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 279

Sách hay do mình chắp bút

https://www.youtube.com/embed/JARboLaAH3o?controls=0
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 278

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 278

Nâng tầm vai trò của bác sĩ Răng Hàm Mặt

https://www.youtube.com/embed/6yX-NtKwO4E?controls=0
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 277

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 277

Nghề là nghiệp, là duyên nợ

https://www.youtube.com/embed/lcOqilf7524?controls=0
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 276

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 276

Bảo tồn giá trị đương đại

https://www.youtube.com/embed/UiKNhVx-wzs?controls=0
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 275

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 275

Xu hướng thời đại: Phát triển nông sản sạch

https://www.youtube.com/embed/4NjqSy1wVsU?controls=0
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 274

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 274

Lưu giữ hồn Việt, tiếng ru nước Việt

https://www.youtube.com/embed/w5XxQVlxJvo?controls=0
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 273

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 273

Đau đáu ước mơ phát triển quê hương

https://www.youtube.com/embed/hXyoDuKdfk8?controls=0
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 272

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 272

Bùi Duy Ngọc

https://www.youtube.com/embed/uBvJZJtMT6o
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 271

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 271

Lãnh Thanh

https://www.youtube.com/embed/t5enxtkiaaQ
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 270

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 270

Hoàng Thắng

https://www.youtube.com/embed/a81od4N64gw