Ứng dụng công nghệ trong phòng chống COVID-19 tại TP.HCM

Ứng dụng công nghệ được xem là một trong những biện pháp hiệu quả để rà soát, chủ động đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trung tâm Tin tức