Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu của mô hình "Quận an toàn giao thông"

Nguồn: Trung tâm Tin tức 10/6/2023, 07:54