Phim tài liệu "Trọn đời yêu kính Bác"

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoan là một cái tên hết sức tâm huyết với những cống hiến hết mình cho lịch sử nước nhà, đặc biệt là những công trình nghiên cứu và số lượng bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nguồn :TFS