Nông sản Việt cần nắm bắt thời cơ để bứt phá

Trong nguy có cơ, điều này đúng với nông sản Việt hiện nay. Khi an ninh lương thực ở nhiều quốc gia đang bị đe dọa thì chiếc nôi của lương thực, thực phẩm như Việt Nam có cơ hội khẳng định và phát huy lợi thế.

Nguồn: Trung tâm Tin tức