Ngày Nam bộ kháng chiến - Một dấu son lịch sử

Ngày 23/9/1945 đã đi vào lịch sử là Ngày mở đầu cuộc kháng chiến, mở đầu cho 9 năm kháng chiến chống Thực dân Pháp, 21 năm kháng chiến chống Đế quốc Mỹ, để đi đến ngày khải hoàn của đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà.

Nguồn: Trung tâm Tin tức