Ngân hàng nhà nước tăng lãi suất huy động

Cụ thể, trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tăng lên mức 5% một năm. Riêng quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vô mô áp dụng mức lãi suất tối đa cho tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5% một năm.

Nguồn: Trung tâm Tin tức