Kỳ vọng khởi sắc kinh tế đêm tại TP.HCM

Tính đến nay, TP.HCM đã khôi phục toàn bộ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, từng bước thực hiện mục tiêu khôi phục kinh tế và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Trong đó, kinh tế đêm đã từng bước được hồi sinh!

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV