Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Việc ký kết Hiệp định Paris là bước ngoặt lịch sử, khẳng định thắng lợi trên các mặt trận ngoại giao, chính trị, quân sự, kết hợp thành công sức mạnh của Việt Nam với sức mạnh thời đại, tạo ra sức mạnh cho cuộc chiến đấu của dân tộc ta.

Nguồn: Trung tâm Tin tức