Kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 3/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên về tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức