Giới thiệu Không gian văn hóa Hồ Chí Minh kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác

Hướng đến kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác, mới đây nhiều đơn vị đã giới thiệu Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, văn hóa, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV