Đảm bảo chế độ, quyền lợi cho công nhân thôi việc cuối năm

Ưu tiên trong dịp cuối năm của các cơ quan chức năng chính là yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo các chế độ theo quy định lao động hiện hành cho công nhân trong trường hợp cho thôi việc, và kết nối thị trường để tạo thêm kênh việc làm cho người lao động.

Nguồn: Trung tâm Tin tức