Xử lý, giải quyết công việc ngay ngày làm việc đầu tiên sau Tết

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt phương châm của năm 2019 "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả"...

Trung tâm Tin tức