Xây dựng đề án đô thị thông minh

Nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân TP, UBND TP.HCM đã giao Chủ tịch UBND các quận-huyện học tập kinh nghiệm từ quận 1 và quận 12 (2 đơn vị triển khai thí điểm) để xây dựng Đề án đô thị thông minh tại mỗi quận-huyện, hoàn thành trong tháng 3/2020.

Trung tâm Tin tức