Tiếng rao 4.0 - Tập 2

Tiếng rao 4.0 - Tập 2

Color Man làm gì để bán được ổ bánh mì một triệu đồng?

https://www.youtube.com/embed/6evy1lA9OGw
Tiếng rao 4.0 - Tập 1

Tiếng rao 4.0 - Tập 1

Tiếng rao 4.0 - Tập 1 Thử thách bán 250 ly siro đá bào cho ông bà Tư

https://www.youtube.com/embed/wQyGFBneRx8