Đấu trường 9+ Tập 13

Đấu trường 9+ Tập 13

https://www.youtube.com/embed/jfq5HS638Ac
Đấu trường 9 + Tập 12

Đấu trường 9 + Tập 12

https://www.youtube.com/embed/Ev4wa_yjRzM
Đấu trường 9+ Tập 11

Đấu trường 9+ Tập 11

https://www.youtube.com/embed/KuqYyrzyVAw
Đấu trường 9 + Tập 10

Đấu trường 9 + Tập 10

https://www.youtube.com/embed/6p8j_UWN40I
Đấu trường 9+ Tập 9

Đấu trường 9+ Tập 9

https://www.youtube.com/embed/DjB1JOl4NqU
Đấu trường 9+ Tập 8

Đấu trường 9+ Tập 8

https://www.youtube.com/embed/YZPaSITZBOs
Đấu trường 9+ Tập 7

Đấu trường 9+ Tập 7

https://www.youtube.com/embed/FapwF5hY0v4
Đấu trường 9+  Tập 6

Đấu trường 9+ Tập 6

https://www.youtube.com/embed/7VSZ7dB1Ftk
Đội Trịnh Thăng Bình đảo ngược thế cờ ở phút cuối

Đội Trịnh Thăng Bình đảo ngược thế cờ ở phút cuối

https://www.youtube.com/embed/W_VRfEkU9oc