Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong hệ thống an sinh xã hội thì hệ thống bảo hiểm xã hội giữ vai trò trụ cột. Phát triển bảo hiểm xã hội sẽ là tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trung tâm Tin tức