Vấn đề quản lý phim chiếu trên mạng

Việc quản lý các phim chiếu trên mạng như thế nào cả về nội dung cũng như chất lượng đang là vấn đề được quan tâm, nhất là thời điểm trình Quốc hội về Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) đang đến gần.

Nguồn: Trung tâm Tin tức