Vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp trước thách thức từ FTA

Để khai thác tốt các lợi thế và khắc phục những nhược điểm hiện có khi tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA, vai trò của các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp là rất quan trọng.

Trung tâm Tin tức