Ứng dụng đánh giá tình hình an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn tiếp theo, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID 19 TP.HCM đã ban hành các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn ở các lĩnh vực khác nhau.

Trung tâm Tin tức