Ứng dụng công nghệ trong công tác thông tin, tuyên truyền cho bầu cử

Ban Tuyên giáo đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền với nhiều giải pháp sáng tạo nhằm đảm bảo duy trì tốt và đồng thời phát huy tốt hơn nữa hiệu quả việc tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Nguồn: Trung tâm Tin tức