Ứng dụng công nghệ số cho du lịch thông minh tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng thương mại điện tử vào ngành du lịch trở thành điều kiện tất yếu để tạo nên nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, kích thích sự tăng trưởng và phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam.

Trung tâm Tin tức