UBND TP.HCM ủy quyền 85 đầu việc cho lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện

UBND TP.HCM sẽ ủy quyền 85 đầu việc cho lãnh đạo các Sở, ngành, quận, huyện nhằm triển khai mạnh mẽ và quyết liệt hơn Nghị quyết 54 về cơ chế đặc thù.

Trung tâm Tin tức