Tuần lễ văn hóa phương Nam đang diễn ra sôi động

Tuần lễ Văn hóa Du lịch Phương Nam được đầu tư 600 tỉ đồng, với các hạng mục chính: Nam phương Linh từ, Đặng tộc Nam phương Linh từ, nhà bảo tàng họ Đặng, nhà bảo tàng Nam bộ.

Trung tâm Tin tức