Trong 2 năm 2019 – 2020: TP.HCM đào tạo khoảng 28.000 lượt doanh nhân

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của TP giai đoạn 2019 – 2020, gồm các lớp khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp và đào tạo chuyên ngành.

Theo đó, trong giai đoạn này, TP.HCM dự kiến tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trên 27.687 lượt học viên tham gia, trong đó chỉ tiêu chưa thực hiện năm 2017 là 4.887 lượt học viên, chỉ tiêu chưa thực hiện năm 2018 là 7.200 lượt học viên, chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2019 - 2020 là 15.600 lượt học viên.

Đối tượng được đào tạo bao gồm: nhân sự quản lý các tổng công ty, công ty trực thuộc; đội ngũ nhân sự quản lý cao cấp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn TP; đội ngũ doanh nhân trong các doanh nghiệp cổ phần hóa.

* Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của TP

UBND TP cũng  đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của TP năm 2019.

Kế hoạch này nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; gắn đào tạo phát triển nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP; đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu, 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu, 8 ngành dịch chuyển lao động tự do trong khối ASEAN và ngành công nghiệp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TP giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X.

Kế hoạch cũng nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề cho giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lỷ theo chuẩn nghề nghiệp quốc gia; hoàn thiện hệ thống giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch cơ sở giáo dục nghề nghiệp của TP; đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hình thành một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp có cơ sở vật chất hiện đại, có đủ khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ, chương trình đào tạo của một số nước tiên tiến đáp ứng yêu cầu đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia đến năm 2020.

Sỹ Thành