Triển lãm ngày Dân số thế giới 2018

Vấn đề dân số luôn làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng dân số, môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên. Kỷ niệm ngày Dân số thế giới hàng năm là dịp để mỗi quốc gia nhìn lại việc kiểm soát và phát triển dân số.

Trung tâm Tin tức