TP.HCM tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước

Một trong những thành tựu mà TP.HCM đã đạt được năm 2019 là đóng góp 24% vào GDP cả nước và 27% tổng thu ngân sách cả nước.

Trung tâm Tin tức