TP.HCM: Kiến nghị một số giải pháp hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ

UBND TP.HCM đã kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN).

Để hỗ trợ cho trường, viện thúc đẩy nghiên cứu khoa học và thương mại hóa, cần có cơ chế tài trợ cho các chương trình nghiên cứu KH&CN mang tính dài hạn; xem xét lại quy định về giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và cơ chế thu hồi kinh phí theo hướng thông thoáng hơn.

Nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST), cần đơn giản hóa thủ tục để thực hiện hoạt động KH&CN trong doanh nghiệp; không khuyến khích nghiên cứu nội địa hóa sản phẩm; cần có quy định về ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp ĐMST. Định mức hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai ứng dụng KH&CN và ĐMST cũng như hỗ trợ thúc đẩy phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cần theo cơ chế thị trường.

Về hỗ trợ cho đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập, cần điều chỉnh tăng số lần hệ số thu nhập tăng thêm đối với người đứng đầu đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; sớm hướng dẫn cho các tổ chức KH&CN tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư chuyển đổi thành doanh nghiệp KH&CN, trong đó ưu tiên cho doanh nghiệp chuyển đổi được hưởng các chính sách ưu đãi và được đầu tư từ ngân sách nhà nước; sớm hướng dẫn việc vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp đối với các tổ chức KH&CN công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, UBND TP cũng kiến nghị Bộ sớm đề xuất giải pháp hướng dẫn địa phương về cơ chế tài chính và nguồn chi thường xuyên nhằm đảm bảo Quỹ phát triển KH&CN TP hoạt động ổn định; định mức chi công cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, điều tra khảo sát, thuê chuyên gia KH&CN..
Sỹ Thành