Tọa đàm "Giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên trong giai đoạn hiện nay"

Vừa qua, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức Tọa đàm "Giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên trong giai đoạn hiện nay", nhằm đúc kết thêm cơ sở lý luận về giá trị to lớn Di chúc của Bác đối với thanh thiếu nhi.

Truyền hình Thanh niên