Tiêu chuẩn mới quy định giáo viên giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký ban hành Thông tư 21 quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học thay thế Thông tư 03.

Trung tâm Tin tức