Tiếp tục vận động "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19"

Ngay tại lễ phát động, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội đã nhận được ủng hộ, đăng ký góp sức của trên 30 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với tổng kinh phí tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 290 tỉ đồng.

Trung tâm Tin tức