Thúc đẩy lao động nữ tham gia thị trường lao động

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UN Women đã hội thảo "Đảm bảo an sinh xã hội và dịch vụ công để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào thị trường lao động".

Trung tâm Tin tức