Thu phí đậu, đỗ xe: cần chế tài quản lý chặt chẽ và minh bạch

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện thu phí đỗ, đậu xe, số tiền thu được chỉ đáp ứng khoảng 2% so với con số ngành giao thông mong muốn. Thực tế này cho thấy, từ quy trình đến các quy định, giải pháp công nghệ của đề án vẫn còn nhiều bất cập.

Trung tâm Tin tức