Thêm dự án bảo vệ trẻ em tại TP.HCM

Dự án bảo vệ và ngăn ngừa lạm dụng trẻ em vừa được TP.HCM phê duyệt và triển khai ngay trong tháng 3/2020.

Trung tâm Tin tức