Tháo gỡ khó khăn về dòng tiền cho doanh nghiệp

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Nhiều giải pháp hỗ trợ toàn diện đã được nghiên cứu, trong đó giãn - hoãn thuế và tiền thuê đất là hai giải pháp được quan tâm.

Trung tâm Tin tức