Thành lập 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định thành lập 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021.

Nguồn: Trung tâm Tin tức