Tạp Chí Giao Bóng ngày 5/2/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 5/2/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/05-02-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 1/1/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 1/1/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/02-01-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 18/12/2019

Tạp Chí Giao Bóng ngày 18/12/2019

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/18-12-2019/tcgb_18122019.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 20/11/2019

Tạp Chí Giao Bóng ngày 20/11/2019

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/20-11-2019/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 6/11/2019

Tạp Chí Giao Bóng ngày 6/11/2019

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/07-11-2019/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 16/10/2019

Tạp Chí Giao Bóng ngày 16/10/2019

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/15-10-2019/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 2/10/2019

Tạp Chí Giao Bóng ngày 2/10/2019

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/02-10-2019/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 18/9/2019

Tạp Chí Giao Bóng ngày 18/9/2019

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/17-09-2019/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 3/7/2019

Tạp Chí Giao Bóng ngày 3/7/2019

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/03-07-2019/tcgb_03072019.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 19/6/2019

Tạp Chí Giao Bóng ngày 19/6/2019

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-06-2019/tcgb_19062019.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 5/6/2019

Tạp Chí Giao Bóng ngày 5/6/2019

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/05-06-2019/TCGB_05062019.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 15/5/2019

Tạp Chí Giao Bóng ngày 15/5/2019

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/15-05-2019/TCGB_15052019.mp4