Tạp Chí Giao Bóng ngày 7/10/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 7/10/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/07-10-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 16/9/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 16/9/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/16-09-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 2/9/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 2/9/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/03-09-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 19/8/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 19/8/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/16-08-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 5/8/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 5/8/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/04-08-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 15/7/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 15/7/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/15-07-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 1/7/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 1/7/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/06-07-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 17/6/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 17/6/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/17-06-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 3/6/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 3/6/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/02-06-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 20/5/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 20/5/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/18-05-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 6/5/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 6/5/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/06-05-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 15/4/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 15/4/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/15-04-2020/tcgb.mp4