Tạp Chí Giao Bóng ngày 7/11/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 7/11/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/07-11-2018/tcgb711.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 17/10/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 17/10/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/17-10-2018/tcgb1710.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 19/9/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 19/9/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-09-2018/TCGB_19092018.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 5/9/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 5/9/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/10-09-2018/tcgb59.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 15/8/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 15/8/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/17-08-2018/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 1/8/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 1/8/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/01-08-2018/tcgb_0108.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 18/7/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 18/7/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/18-07-2018/tcgb_1807.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 4/7/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 4/7/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/04-07-2018/15_TCGB_04072018.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 20/6/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 20/6/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/20-06-2018/15_TCGB_20062018.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 6/6/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 6/6/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/07-06-2018/15_TCGB_06062018.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 16/5/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 16/5/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/16-05-2018/15_TCGB_16052018.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 2/5/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 2/5/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/02-05-2018/15_TCGB_02052018.mp4