Tạp Chí Giao Bóng ngày 7/4/2021

Tạp Chí Giao Bóng ngày 7/4/2021

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/06-04-2021/TCGB.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 17/3/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 17/3/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/18-03-2021/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 17/2/2021

Tạp Chí Giao Bóng ngày 17/2/2021

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-02-2021/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 3/2/2021

Tạp Chí Giao Bóng ngày 3/2/2021

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/02-02-2021/TCGB.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 20/1/2021

Tạp Chí Giao Bóng ngày 20/1/2021

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/20-01-2021/TCGB.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 6/1/2021

Tạp Chí Giao Bóng ngày 6/1/2021

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/06-01-2021/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 16/12/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 16/12/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/17-12-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 2/12/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 2/12/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/06-12-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 18/11/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 18/11/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-11-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 4/11/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 4/11/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/02-11-2020/TCGB.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 21/10/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 21/10/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/27-10-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 7/10/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 7/10/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/07-10-2020/tcgb.mp4