Tăng lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2019

Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp, thống nhất về mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2019. Theo kết quả bỏ phiếu, 100% Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận với việc tăng lương tối thiểu vùng.

Trung tâm Tin tức