Tận tâm chia sẻ để giữ vững dây chuyền sản xuất

Tùy theo quy mô, mỗi doanh nghiệp sẽ có những mô hình phù hợp để giữ cho doanh nghiệp an toàn, các mô hình đều phải tuân thủ nguyên tắc “chủ động”, từ lãnh đạo cao nhất đến toàn thể nhân viên, đồng lòng phòng chống dịch.

Nguồn: Trung tâm Tin tức