Sự bình dị làm nên những điều vĩ đại

45 năm kể từ ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, biết bao nhiêu lớp trẻ thành phố mang tên Bác đã nỗ lực thực hiện theo di huấn của Người.

Trung tâm Tin tức